Company News

News & Update

 

Company News

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาปัตตานี จัดกิจกรรม Langkasuka Cup ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาปัตตานี จัดกิจกรรม Langkasuka Cup ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 โดยมีพนักงานให้ความสนใจและเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ทั้งร่วมแข่งขันฟุตบอลและส่งแรงใจเป็นกองเชียร์ติดขอบสนาม ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้มุ่งเน้นให้พนักงานได้หันมาสนใจ เห็นค่าและประโยชน์ของการออกกำลังกาย ทั้งยังเป็นการส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดี ทำให้ห่างไกลยาเสพติด และยังเป็นการส่งเสริมความสามัคคี ช่วยปลูกฝังการมีน้ำใจ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ตามแนวทางของกลุ่มบริษัทศรีตรัง ที่ห่วงใย ใส่ใจ พร้อมมุ่งสร้างความสุข เสริมสร้างสุขภาพร่างกายของพนักงานให้แข็งแรง รวมถึงการสร้างความสามัคคีในสังคมอย่างยั่งยืน