Sustainability Acitivity

 

Environment

กลุ่มบริษัทศรีตรัง รับมอบโล่โครงการยกระดับการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

เมื่อวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560 ตัวแทนจากกลุ่มบริษัทศรีตรัง เข้าร่วมงานประชุมสัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินการ พร้อมรับเกียรติบัตรและโล่รางวัลการยกระดับโรงงานอุตสาหกรรมสู่การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยมี นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงาน พร้อมมอบเกียรติบัตรและโล่รางวัลแก่สถานประกอบการอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการ รวม 70 รางวัล และมี นายเดชา พิมพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กล่าวรายงาน ร่วมด้วยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้ประกอบการ ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทศรีตรัง ที่ได้รับเกียรติบัตรและโล่รางวัลในครั้งนี้มีทั้งหมด 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขา หาดใหญ่, บริษัท สะเดา พี. เอส. รับเบอร์ จำกัด และบริษัท หน่ำฮั่วรับเบอร์ จำกัด ซึ่งกลุ่มบริษัทศรีตรังได้ให้ความสำคัญกับการประกอบกิจการที่สอดคล้องหรือส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมน้อยที่สุด เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของพื้นที่ให้เจริญเติบโตไปพร้อมกับความเจริญของชุมชนและการรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีอย่างสมดุล โดยความร่วมมือกันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ทั้งภาครัฐ ผู้ประกอบการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาชนในพื้นที่ และนักวิชาการ ทำให้กลุ่มบริษัทศรีตรังมีแนวคิดที่จะส่งเสริมและพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมในแนวทางของเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industry) ซึ่งเน้นการพัฒนาพื้นที่เมืองตามศักยภาพด้านทรัพยากรและโครงสร้างด้านกายภาพ เพิ่มผลผลิต สามารถแข่งขันได้ในเชิงธุรกิจการค้า ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมความปลอดภัย และมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเน้นการพัฒนาที่สร้างความสมดุลทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทำให้โรงงานอุตสาหกรรมสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมได้อย่างยั่งยืน