นโยบายเรื่องสิทธิมนุษยชนและการไม่เลือกปฏิบัติ

การกำกับดูแลกิจการ

 

นโยบายเรื่องสิทธิมนุษยชนและการไม่เลือกปฏิบัติ

  1. บริษัทให้ความสาคัญในเรื่องสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ
  2. บริษัทไม่เกี่ยวข้องและไม่สนับสนุนการใช้แรงงานผิดกฎหมายไม่ว่าจะในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น
  3. บริษัทให้ความสาคัญและส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทางานที่ดีซึ่งปราศจากการคุกคาม กลั่นแกล้ง ล่วงละเมิด หรือการเลือกปฏิบัติอื่นๆ ดังนั้นพนักงานฯ ทุกคนจึงควรช่วยกันสอดส่องดูแลให้สภาพแวดล้อมในการทางานปลอดจากการคุกคาม กลั่นแกล้ง ล่วงละเมิด หรือการเลือกปฏิบัติอื่นๆ

แนวทางการรับแจ้งเบาะแส

หากผู้ใดพบว่ามีพนักงานฯ คนใดมีการกระทาที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนและการไม่เลือกปฏิบัติ ให้แจ้งต่อหัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชาในลาดับถัดไป หรือแจ้งต่อผู้จัดการโรงงาน หรือสามารถแจ้งตรงมาที่ส่วนงานกลาง ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ สานักงานใหญ่ของบริษัท