นโยบายการวิจัยและพัฒนา

การกำกับดูแลกิจการ

 

นโยบายการวิจัยและพัฒนา

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัทย่อย ให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาของกลุ่มบริษัทฯ ศรีตรัง เพื่อสร้างความสามารถทางการแข่งขันและเติบโตทางธุรกิจที่สอดคล้องกับพันธกิจและวิสัยทัศน์ขององค์กร เป็นการนำมาช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้บรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืน ครอบคลุมในทุก ๆ ด้านตลอดห่วงโซ่อุปทานยางพารา รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีด้านปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีสำหรับธุรกิจใหม่เพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน และรองรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

งานวิจัยและพัฒนา คือ การนำนวัตกรรม และ เทคโนโลยีที่มีอยู่ในตลาดมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นใหม่เอง รวมถึงผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรภายในและภายนอกองค์กร โดยบริษัท มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของการวิจัยและพัฒนา 3 ด้าน ดังนี้

  1. งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนการผลิต ทำให้สามารถแข่งขันได้
  2. งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ที่เกิดจากทั้งภายในและภายนอกองค์กร และเพื่อความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ
  3. งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเทคโนโลยี เพื่อรองรับธุรกิจใหม่ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างโอกาสในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการสร้างองค์ความรู้ และเพิ่มขีดความสามารถขององค์กร เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ