ข่าวสารองค์กร

ข่าวสาร & อัพเดต

 

ข่าวสารองค์กร

STA ติด ‘หุ้นยั่งยืน’ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7

สมกับเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับนโยบายด้านความยั่งยืนที่มุ่งเน้นการเป็น ‘Green Natural Rubble’ ภายใต้พันธกิจ 5 ข้อ ครอบคลุมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบต่อห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นน้ำ ถึงปลายน้ำ ดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความปลอดภัย ยึดมั่นความโปร่งใสและปลูกฝังจิตสำนึกความยั่งยืนแก่พนักงาน ล่าสุดผู้บริหารคนเก่ง ‘วีรสิทธิ์ สินเจริญกุล’ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี หรือ STA เป็นปลื้ม หลังบริษัทฯ ได้รับการประกาศรายชื่อใน ‘หุ้นยั่งยืน’ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 จาก ตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมสานต่อนโยบายด้านความยั่งยืนในหลากหลายมิติ ทั้งการวางแผนลงทุนติดตั้งโซลาร์เซลล์ในกลุ่มบริษัทศรีตรังฯ เพิ่มขึ้น เพื่อบรรลุเป้าหมายลดการใช้พลังงาน ตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศเพื่อร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและลดภาวะโลกร้อน สอดคล้องกับนโยบายและวิชั่นองค์กรสู่ผู้นำอุตสาหกรรมยางสีเขียว ที่มุ่งเน้นกลยุทธ์ใน 4 มิติ ผลิตภัณฑ์ยางสีเขียว กระบวนการผลิตสีเขียว สรรหาวัตถุดิบสีเขียวและบริษัทสีเขียว เพื่อนำองค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน