กิจกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

 

สังคม

โครงการพิเศษฝึกอบรมเกษตรกรชาวสวนยางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โครงการพิเศษฝึกอบรมเกษตรกรชาวสวนยางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หลักสูตร “การพัฒนาฝีมือช่างกรีดยาง” รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 3-9 เมษายน 2555 ณ. อ.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาการ โดยความร่วมมือ ระหว่าง สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง จ.มุกดาหาร กับ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)