Company News

News & Update

 

Company News

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาอุดรธานี ลงพื้นที่ชุมชนเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ตัวแทนพนักงานจาก บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาอุดรธานี ลงพื้นที่ชุมชนรอบบริเวณโรงงาน เพื่อเข้าพบพูดคุยกับชาวชุมชนและเข้าเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง พร้อมทั้งมอบสิ่งของที่จำเป็นเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันให้กับผู้ป่วย อีกทั้งยังสอบถามปัญหาต่างๆ ของชาวชุมชนอีกด้วย ซึ่งทางบริษัทศรีตรังฯ หวังว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้จะช่วยสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ป่วยเพื่อให้มีกำลังใจในการใช้ชีวิตต่อไป อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน สอดคล้องกับแนวทางของกลุ่มบริษัทศรีตรัง ที่มุ่งมั่นพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน