Company News

News & Update

 

Company News

บริษัท รับเบอร์แลนด์ โปรดักส์ จำกัด สาขาบึงกาฬ จัดโครงการตรวจสุขภาพประจำปี

วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2660 บริษัท รับเบอร์แลนด์ โปรดักส์ จำกัด สาขาบึงกาฬ ได้จัดการตรวจสุขภาพให้แก่พนักงานประจำปี อาทิ วัดความดันโลหิต ตรวจสมรรถภาพปอด ตรวจเลือด ตรวจสายตา ตรวจคลื่นหัวใจ และเอ็กซเรย์ร่างกาย พร้อมทั้งบริการให้คำปรึกษาโดยแพทย์ เพื่อประเมินผลสุขภาพของพนักงาน พร้อมทั้งแนะนำการดูแลสุขภาพให้กับพนักงาน เพราะการมีสุขภาพที่ดีจะส่งเสริมให้การปฏิบัติงานมีคุณภาพและประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของกลุ่มบริษัทศรีตรัง ที่ให้ความสำคัญในเรื่องสุขภาพอนามัยของพนักงาน เพราะสุขภาพพนักงาน คือพื้นฐานขององค์กรแห่งความสุข