Company News

News & Update

 

Company News

กลุ่มบริษัทศรีตรังจัดกิจกรรมเดิน – วิ่งเพื่อสุขภาพชาวศรีตรัง (60/40 BEAT YOUR RUN) พร้อมกันทุกสาขาทั้งในและต่างประเทศ

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมเดิน – วิ่งเพื่อสุขภาพชาวศรีตรัง (60/40 BEAT YOUR RUN) ภายใต้โครงการ Happy Body โดยจัดขึ้นพร้อมกันทั่วทุกสาขาทั้งในและต่างประเทศรวมถึงบริษัทในเครือ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานกลุ่มบริษัทศรีตรังทุกคนได้ออกกำลังกายและมีสุขภาพร่างกายที่ดี ซึ่งกิจกรรมนี้ได้รับการสนับสนุนหลักจากบริษัท ออร์แกนิค แอนด์ แนชเชอรัล จำกัด (น้ำมะพร้าว NEVER MORE THAN 28 DAYS) บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด(มหาชน) บริษัท โกลด์ มิ้นท์ โปรดักส์ จำกัด (ยาดมตราโป๊ยเซียน) และผู้ร่วมสนับสนุน บริษัท สปอร์ต บิล ที จำกัด และบริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ทั้งนี้ กิจกรรมเดิน – วิ่งเพื่อสุขภาพชาวศรีตรัง (60/40 BEAT YOUR RUN) เปิดโอกาสให้พนักงานกลุ่มบริษัทศรีตรังทุกคนเข้าร่วมสมัครแข่งขัน โดยแบ่งผู้สมัครออกเป็น 3 ประเภท คือ ชายเดี่ยว หญิงเดี่ยว และประเภททีมผสม 4 คน ในการเดิน หรือวิ่งเพื่อสะสมระยะทางให้ได้มากที่สุด ซึ่งมีเงินรางวัลสูงสุดถึง 5,000 บาท มอบให้ผู้แข่งและทีมที่มีระยะทางวิ่งสะสมสูงสุด พร้อมทั้งมอบเสื้อ Finisher สำหรับทุกคนที่สามารถวิ่งครบระยะทางที่กำหนดไว้ ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ได้รับความสนใจและความร่วมมือจากพนักงานศรีตรังเป็นอย่างมาก สอดล้องกับแนวทางกลุ่มบริษัทศรีตรังที่ห่วงใย ใส่ใจ ให้ความสำคัญกับพนักงานทุกคน โดยมุ่งสร้างความสุข เสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง รวมถึงการสร้างความสามัคคี บรรยากาศที่ดีในการทำงานอย่างยั่งยืน