Company News

News & Update

 

Company News

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขานราธิวาส เข้าร่วมประชุมมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขานราธิวาส ได้เข้าร่วมประชุมการจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ สาขาอาชีพช่างเชื่อม ระดับ 1 ณ ห้องประชุมบางนรา สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานที่ ๒๕ นราธิวาส

ซึ่งการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานของสถานประกอบการ เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการพัฒนาบุคลากรภายในและเป็นมาตรฐานในการรับพนักงานเข้าทำงาน อีกทั้งเป็นการชี้แจงเรื่องมาตรฐานของผู้ประกอบอาชีพ ขั้นตอน กระบวนงาน และร่วมพิจารณากำหนดแผนการดำเนินงานจัดทำมาตรฐานของผู้ประกอบอาชีพ ตามแนวทางกลุ่มบริษัทศรีตรังที่ให้ความสำคัญ ใส่ใจ พนักงาน โดยมุ่งพัฒนานำคุณค่าสู่สังคมอย่างยั่งยืน