Company News

News & Update

 

Company News

บริษัท รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จำกัด สาขาบึงกาฬ ร่วมสนับสนุนโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E)

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2561 บริษัท รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จำกัด สาขาบึงกาฬ ร่วมสนับสนุนโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติด ณ โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ ภายใต้โครงการทูบีนัมเบอร์วัน

โดยโครงการ D.A.R.E. เป็นโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยใช้หลักการป้องกันนำหน้าการปราบปรามมุ่งเน้นกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปใช้ยาเสพติด ให้มีภูมิคุ้มกันยาเสพติดและใช้ปรัชญาของการศึกษาแผนใหม่ที่ให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ตลอดจนจัดให้มีกิจกรรมที่ผู้ปกครอง ชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็ก

ซึ่งหลักการสำคัญของ D.A.R.E. คือการให้ข้อมูลและทักษะที่จำเป็นแก่เด็กนักเรียนเพื่อให้สามารถใช้ชีวิติได้โดยไม่ต้อง ยุ่งเกี่ยวกับ ยาเสพติด หรือการใช้ความรุนแรงสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างตำรวจ เด็กนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และสมาชิกใน

ทั้งนี้ บริษัท รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จำกัด สาขาบึงกาฬ ยังได้มอบประกาศนียบัตรพร้อมทั้งของรางวัลให้กับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกในโครงการนี้อีกด้วย ถือเป็นการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติดให้แก่เยาวชนในชุมชน เพื่อมุ่งพัฒนานำคุณค่าสู่สังคมอย่างยั่งยืน