Company News

News & Update

 

Company News

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขานราธิวาส ร่วมงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field Day)

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขานราธิวาส ร่วมจัดนิทรรศการวันถ่ายทอดความรู้ (Field Day) ณ ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอยี่งอ ม.4 ตำบลลุโบะบายะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส มีผู้เข้าร่วมจำนวนกว่า 250 คน

ซึ่งการเข้าร่วมงานครั้งนี้ ทางบริษัทศรีตรังฯ ได้เตรียมพนักงานที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการเกษตร ไปถ่ายทอดความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการผลิตในฤดูกาลผลิตใหม่แก่เกษตรกรในพื้นที่อำเภอยี่งอ ตรงตามแนวทางของกลุ่มบริษัทศรีตรัง ที่มุ่งมั่นพัฒนาชุมชนให้มีความรู้ความสามารถแก่ชาวบ้าน เพื่อที่จะนำไปพัฒนาชุมชนและสังคมให้ยั่งยืนต่อไปในอนาคต