Company News

News & Update

 

Company News

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาสระแก้ว จัดทำโครงการ "ร่วมใจทำดี บริจาคโลหิต”

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 จัดทำโครงการ "ร่วมใจทำดี บริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง รัชกาลที่ 10  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา โดยมีพนักงานเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

ซึ่งโลหิตที่ได้จากการบริจาคครั้งนี้จะนำไปให้กับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องรับโลหิตเพื่อรักษาพยาบาล ให้หายจากการเจ็บป่วย โดยโลหิตทุกยูนิตจะถูกนำไปช่วยชีวิตผู้ป่วยได้ทันเวลา ในปริมาณที่เพียงพอและนำไปใช้อย่างคุ้มค่า

ทั้งนี้ บริษัทศรีตรังฯ ดำเนินการส่งเสริมให้พนักงานรู้จักการเป็นผู้ให้ด้วยการบริจาคโลหิตมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการแสดงจิตสำนึกสาธารณะ ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของชาวศรีตรัง  ซึ่งถือเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมในการให้ต่อผู้อื่น ตามแนวทางของบริษัทศรีตรังฯ ที่มุ่งพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน