Company News

News & Update

 

Company News

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาห้วยนาง รับบริการตรวจสุขภาพ

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาห้วยนาง เข้ารับบริการการตรวจสุขภาพเบื้องต้นกับโครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและเผยแพร่ความรู้ด้านประกันสังคม จัดโดยสำนักประกันสังคมจังหวัดตรัง สาขาห้วยยอด

ซึ่งมีการสอบถามปัญหาสุขภาพเบื้องต้น ตรวจความดัน ตรวจเลือด ตรวจสุขภาพช่องปาก พร้อมทั้งเข้าพบแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพและให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพอย่างละเอียด นอกจากนี้ ยังมีการอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวกับประกันสังคมและความรู้เรื่องสุขภาพ ตรงตามแนวทางของกลุ่มบริษัทศรีตรัง

โดยกิจกรรมดังกล่าวนับเป็นการส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัยให้กับพนักงานทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ตรงตามนโยบายของกลุ่มบริษัทศรีตรัง ที่ดูแลใส่ใจพร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานให้มีความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น