Company News

News & Update

 

Company News

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จํากัด (มหาชน) สาขาหาดใหญ่ รับประกาศเกียรติคุณระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการดำเนินมาตรการเชิงป้องกันตามปัจจัยเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย

เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2561 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาหาดใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรมการดำเนินมาตรการเชิงป้องกันตามปัจจัยเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย จัดโดยคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินโครงการความปลอดภัยและชีวอนามัยของประเทศไทย ณ สยามนครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานประกอบกิจการ และเป็นการรณรงค์มาตรการเชิงป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงานให้มีประสิทธิภาพที่ดีมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาหาดใหญ่ ได้รับประกาศเกียรติคุณระดับเหรียญเงิน ในการเข้าร่วมกิจกรรมการดำเนินมาตรการเชิงป้องกันตามปัจจัยเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สำหรับสถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยงขนาดกลางและขนาดย่อม ระดับเหรียญเงิน อีกด้วย