Company News

News & Update

 

Company News

บริษัท รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จำกัด สาขาบุรีรัมย์ จัดอบรมหลักสูตร Training Roadshow ทบทวนองค์ความรู้

เมื่อวันเสาร์ที่ 20 กันยายน 2561 บริษัท รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จำกัด สาขาบุรีรัมย์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในความรู้ความสามารถของพนักงาน จึงได้จัดอบรมหลักสูตร Training Roadshow ทบทวนองค์ความรู้ โดยมีหัวหน้างานแต่ละฝ่ายทำหน้าที่เป็นวิทยากรเพื่อมอบความรู้และประสบการณ์แก่พนักงาน ซึ่งการอบรมในครั้งนี้พนักงานทุกคนจะได้รับความรู้ในเรื่องกระบวนการผลิต, คุณภาพยาง, กฎระเบียบข้อบังคับการทำงาน, ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยในการทำงาน และการประหยัดพลังงาน ทั้งยังได้ทำการซ้อมดับเพลิงและซ้อมการอพยพหนีไฟเป็นครั้งที่ 2 ในรอบปี 2561 ตรงตามแนวทางของกลุ่มบริษัทศรีตรังที่มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพของพนักงาน เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และผลักดันแรงงานไทยให้ก้าวสู่ระดับสากลอย่างยั่งยืน