Company News

News & Update

 

Company News

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาสระแก้ว ผ่านเกณฑ์ประเมินโครงการสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข ปี 2561

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้ว มอบประกาศประกาศนียบัตรให้กับ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาสระแก้ว เพื่อแสดงว่าบริษัทได้ผ่านเกณฑ์การประเมินโครงการสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข อยู่ในระดับดี โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยทำงานในสถานประกอบการมีสุขภาพดี ลดการเจ็บป่วยจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ตรงตามนโยบายของกลุ่มบริษัทศรีตรัง ที่ห่วงใย ใส่ใจพนักงาน และพร้อมจะดูแลพนักงานของบริษัทให้มีความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน