Company News

News & Update

 

Company News

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่เยี่ยมชุมชน

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2561 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่เยี่ยมชุมชนบริเวณรอบโรงงาน เพื่อสอบถามความเป็นอยู่ของชาวชุมชน พร้อมทั้งให้คำปรึกษาและหาแนวทางแก้ปัญหาในด้านต่างๆ ของชุมชน

นอกจากนี้ ยังได้ร่วมมอบนมและขนมเดือนสิบ ซึ่งประกอบด้วย ขนมพอง ขนมลา ขนมเทียน ขนมดีซำ และขนมบ้า ให้แก่ชาวชุมชนเพื่อนำไปทำบุญในวันสารทเดือนสิบที่จะถึงนี้ เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีเดือนสิบของชาวภาคใต้ ตามแนวทางของกลุ่มบริษัทศรีตรังที่ให้ความสำคัญกับชุมชนในพื้นที่ เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน