Company News

News & Update

 

Company News

STA คว้า 2 รางวัลด้านความยั่งยืนจากงาน SET Sustainability Awards 2018

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือSTA คว้ารางวัล SET Sustainability Award 2018 ประเภท Rising Star และรางวัล Thailand Sustainability Investment (THIS) หรือรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยนายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล กรรมการบริหาร และนายวิชญ์พล สินเจริญกุล Vice President-Natural Rubber บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) เข้ารับรางวัลในงาน SET Sustainability Awards 2018 ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชย์ ชั้น 7 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในฐานะที่ บริษัทศรีตรังฯ เป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน สามารถดำเนินธุรกิจอย่างสมดุล มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงสามารถนำประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล หรือ ESG (Environmental, Social and Governance) ไปใช้เป็นกลไกในการพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีคณะทำงานเพื่อการลงทุนอย่างยั่งยืนซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม และหน่วยงานในตลาดทุน เป็นผู้กลั่นกรองให้กระบวนการคัดเลือกมีความโปร่งใสและเชื่อถือได้

ทั้งนี้บริษัทศรีตรังฯ จึงนับเป็น 2 รางวัลอันทรงเกียรติ ที่ถือเป็นการตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการพัฒนาการบริหารจัดการและการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้กรอบบรรษัทภิบาลเพื่อนำคุณค่าสู่สังคมอย่างยั่งยืนตลอดมา