Company News

News & Update

 

Company News

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาหาดใหญ่ ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2561 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาหาดใหญ่ จัดโครงการตรวจสุขภาพให้กับพนักงานประจำปี 2561 โดยพนักงานจะได้การตรวจสุขภาพเบื้องต้น ตรวจความดัน ตรวจเลือด ตรวจสุขภาพช่องปาก พร้อมทั้งเข้าพบแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพอย่างละเอียดพร้อมทั้งให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพ ซึ่งโครงการตรวจสุขภาพในครั้งนี้นับเป็นการส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัยให้กับพนักงานทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ตรงตามนโยบายของกลุ่มบริษัทศรีตรัง ที่ดูแลใส่ใจ และพร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานให้มีความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น