Company News

News & Update

 

Company News

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี จัดโครงการตรวจสุขภาพให้แก่พนักงาน

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี จัดโครงการตรวจสุขภาพให้แก่พนักงาน ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยการตรวจสุขภาพของพนักงานในครั้งนี้ ทางคณะแพทย์และพยาบาลได้ทำการตรวจเช็คสุขภาพเบื้องต้น ตรวจด้านอาชีวเวชศาสตร์ ได้แก่ การทดสอบสมรรถภาพการได้ยิน การทดสอบสายตา การทดสอบสมรรถภาพปอด การทดสอบสมรรถภาพกล้ามเนื้อ เพื่อคัดกรองพนักงานที่มีสุขภาพไม่สมบูรณ์ให้เข้ารับการรักษาอย่างทันท่วงที ตามแนวทางกลุ่มบริษัทศรีตรัง ที่คอยห่วงใย ดูแลใส่ใจพนักงานของบริษัททุกคน ให้มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน