Company News

News & Update

 

Company News

บริษัทศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขา สระแก้ว ร่วมสนับสนุนกิจกรรม “โครงการแรงงานสมานฉันท์ สาน สร้าง เสริมสุข แรงงาน ปี 2559”

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 บริษัทศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขา สระแก้ว ร่วมกับสถานประกอบการณ์ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ร่วมจัดกิจกรรม “โครงการแรงงานสมานฉันท์ สาน สร้าง เสริมสุข แรงงาน ปี 2559” เพื่อส่งเสริมกิจกรรมให้แก่พนักงาน  ณ โรงเรียนท่าเกษมวิทยา ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว