Company News

News & Update

 

Company News

บริษัทศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขา กาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมวันแรงงาน

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 บริษัทศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขา กาฬสินธุ์ ร่วมกับสำนักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน จัดกิจกรรมวันแรงงาน โดยการร่วมกันปลูกป่าในเขตพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ และมีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการระงับไฟป่า เพื่อส่งเสริมและให้ความรู้ในกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคม