Company News

News & Update

 

Company News

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาทุ่งสง จัดโครงการตกปลาพาเพลิน ตามวิถีพอเพียง

เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2562 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาทุ่งสง จัดโครงการตกปลาพาเพลิน ตามวิถีพอเพียง โดยให้ชาวบ้านที่อยู่ใกล้บริเวณโรงงานได้เข้ามาจับปลาเพื่อนำไปเป็นอาหารในบ่อเลี้ยงปลาของบริษัท ซึ่งบ่อเลี้ยงปลาของบริษัทศรีตรังฯ เป็นบ่อน้ำที่ผ่านการบำบัดน้ำเสียภายในโรงงานแล้ว ปลาที่นำมาเลี้ยงเป็นพันธุ์ปลาน้ำจืดหลากหลายชนิด เมื่อเลี้ยงมาระยะหนึ่งพบว่าปลามีการเจริญเติบโตได้ดี ไม่พบสารปรอท ตะกั่ว และสารพิษอื่นๆ รวมทั้งไม่พบหนอนพยาธิในปลาที่เลี้ยงไว้ สามารถนำมารับประทานได้อย่างปลอดภัย ทำให้มีชาวบ้านจำนวนมากเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งรายได้ทั้งหมดจากการเก็บค่าเข้าจับปลา จะนำไปใช้เพื่องานกิจกรรมทางสังคมอีกด้วย

ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นไปตามแนวทางกลุ่มบริษัทศรีตรัง ที่ให้ความสำคัญความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม โดยสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ที่ใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ สามารถนำน้ำเสียกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก พร้อมทั้งปลูกฝังจิตสำนึกให้พี่น้องชาวศรีตรังใส่ใจดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกโรงงานให้สวยงามน่าอยู่ต่อไป