Company News

News & Update

 

Company News

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาพิษณุโลก ส่งต่อน้ำใจ มอบถุงยังชีพแก่พี่น้องผู้ประสบอุทกภัย

เมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2562 ตัวแทนพนักงาน บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาพิษณุโลก ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตอำเภอวังทอง โดยได้มอบถุงยังชีพที่ประกอบด้วย ข้าวสารอาหารแห้งและเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเพื่อการดำรงชีวิตให้แก่ผู้ประสบภัยอีกด้วย

ซึ่งสถานการณ์น้ำท่วมดังกล่าวได้รับอิทธิพลมาจากพายุโซนร้อน โพดุล และพายุโซนร้อนคาจิกิ ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ดินสไลด์ โดยสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.พิษณุโลก ได้สรุปความเสียหายปัจจุบัน มีพื้นที่ประสบอุทกภัยรวมทั้งสิ้น 4 อำเภอ 31 ตำบล 224 หมู่บ้าน 15,036 ครัวเรือน มีผลกระทบเป็นวงกว้าง จากเหตุการณ์ความเสียหายดังกล่าว ทำให้กลุ่มบริษัทศรีตรังพร้อมที่จะลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว ตามแนวทางของกลุ่มบริษัทศรีตรังที่ยินดีช่วยเหลือชาวชุมชน เพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดีอย่างยั่งยืน