Company News

News & Update

 

Company News

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาปัตตานี เสริมสร้างสุขภาพพนักงาน ร่วมมหกรรมสุขภาพ อสม. 4.0

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2562 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาปัตตานี เข้าร่วมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ โครงการสุขภาพกาย สุขภาพใจ สู่ชีวิตที่ยืนยาว โดยได้จัดซุ้มน้ำดื่มศรีตรังเพื่อมอบให้กับนักกีฬาที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

ซึ่งมหกรรมสุขภาพ อสม. 4.0 เป็นการสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนชาวเลยให้มีการกินดีอยู่ดี มีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักในการดูแลสุขภาพอนามัยทั้งทางร่างกายและจิตใจของตนเอง ตามแนวทางกลุ่มบริษัทศรีตรัง ที่สนับสนุนกิจกรรมของชาวชุมชนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีอย่างยั่งยืน