Company News

News & Update

 

Company News

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขากาฬสินธุ์ มอบถุงยังชีพแก่ชาวชุมชน

เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขากาฬสินธุ์ ลงพื้นที่ชุมชนหมู่4 และหมู่9 ตําบลไผ่ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อมอบถุงยังชีพให้แก่พี่น้องประชาชนในชุมชน จำนวน 325 ครัวเรือน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนที่ได้รับผกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของกลุ่มบริษัทศรีตรังที่เอาใจใส่ชุมชนอย่างใกล้ชิดเป็นอย่างดี