Company News

News & Update

 

Company News

กลุ่มบริษัทศรีตรัง รับรางวัลธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2563 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาหาดใหญ่ บริษัท รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จำกัด และ บริษัท อันวาร์พาราวูด จำกัด เข้ารับรางวัลธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2563ในฐานะที่ผู้ประกอบกิจการที่ให้ความสำคัญเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยมีนโยบายการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ ได้มาตรฐานตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดทำโครงการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมในจังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นพื้นที่ดำเนินกิจการของบริษัทฯ ตามแนวทางของกลุ่มบริษัทศรีตรัง ที่มุ่งมั่นที่จะประกอบกิจการโดยคำนึงถึงการจัดการด้านมลภาวะอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และสามารถเปิดเผยข้อมูลการจัดการมลภาวะอย่างโปร่งใส ตามแผนการขจัดและลดมลพิษและมีส่วนร่วมใน การดูแลสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชนในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ อย่างยั่งยืน