Company News

News & Update

 

Company News

กลุ่มบริษัทศรีตรัง จัดกิจกรรมวัฒนธรรมความปลอดภัยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สำหรับพนักงานภายในบริษัทฯ ตามแผนงานความยั่งยืนขององค์กร เพื่อการสร้างองค์ความรู้ให้พนักงานทุกคนตระหนักและเห็นถึงความสำคัญในการดูแลตนเองและเพื่อนร่วมงานให้ทำงานอย่างปลอดภัยไม่เกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน ตามแนวทางของกลุ่มบริษัทศรีตรังที่พร้อมเดินหน้าดูแลและสร้างความปลอดภัยเพื่อสุขอนามัยที่ดีต่อพนักงานอย่างยั่งยืน