Company News

News & Update

 

Company News

บริษัท รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จำกัด ลงพื้นที่สร้างฝายชะลอน้ำ

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2564 บริษัท รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จำกัด ร่วมกับ เครือข่ายโรงงานอุตสาหกรรม ลงพื้นที่สร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง ณ  บ้านวังปริง ตำบลเขามีเกียรติ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา โดยกลุ่มบริษัทศรีตรังได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสร้างฝายชะลอน้ำที่จะช่วยชะลอและลดความเร็วของน้ำเพื่อช่วยกักเก็บน้ำในพื้นที่ได้นานกว่าเดิม ทั้งยังช่วยกักเศษตะกอนเพื่อไม่ให้ไหลลงสู่คลองอู่ตะเภาซึ่งเป็นแหล่งน้ำของชุมชน เพื่อประโยชน์ในการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้อุดมสมบูรณ์และช่วยในการจัดระบบนิเวศน์ของสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้ดียิ่งขึ้นอย่างยั่งยืน