Company News

News & Update

 

Company News

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาสระเเก้ว มอบหน้ากากอนามัยป้องกันโควิด-19 แก่พนักงาน

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2654 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาสระเเก้ว ตระหนักถึงสถานการณ์ใบปัจจุบันและมีความห่วงใยพนักงาน มอบหน้ากากอนามัยเพื่อใช้ป้องกันตนเองและลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และขอความร่วมมือพนักงานให้ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เช่น เว้นระยะระหว่างกัน หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และการล้างมือเป็นประจำ เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในวงกว้าง ตามแนวทางของกลุ่มบริษัทศรีตรังที่พร้อมดูแลพนักงานให้มีสุขภาพดีอย่างเท่าเทียม เพราะการมีสุขภาพที่ดีจึงหมายถึงการสร้างความมั่งคั่งให้กับชีวิตของพนักงานอย่างแท้จริง