Company News

News & Update

 

Company News

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขากาฬสินธุ์ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล

เมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2564 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขากาฬสินธุ์ ลงพื้นที่ชุมชนบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2 ตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อทำความสะอาดพื้นถนน ตัดหญ้าริมทาง และเก็บขยะ ช่วยปรับภูมิทัศน์ให้มีความสะอาดและเป็นระเบียบมากขึ้น โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากจากชาวชุมชนเป็นอย่างดี ทุกคนช่วยกันทำความสะอาดถนนเพื่อสาธารณะประโยชน์ ทั้งยังช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัท หน่วยงานของรัฐ และชาวบ้านบริเวณโดยรอบ ตามแนวทางกลุ่มบริษัทศรีตรังที่ให้ความสำคัญใส่ใจชุมชนโดยมุ่งพัฒนานำคุณค่าสู่สังคมอย่างยั่งยืน