Company News

News & Update

 

Company News

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขากาฬสินธุ์ คว้ารางวัลสถานประกอบกิจการด้านแรงงานยอดเยี่ยมประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2564 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขากาฬสินธุ์ เข้ารับรางวัลด้านสถานประกอบกิจการที่มีระบบการบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยมประจำปี 2564 โดยได้รับทั้งสิ้น 3 ประเภทดังนี้

  1. รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน
  2. รางวัลสถานประกอบกิจการนำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) มาใช้ในการบริหารจัดการ
  3. รางวัลสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วม “โครงการโรงงานสีขาว” ครับ

ถือเป็นการตอกย้ำถึงกลุ่มบริษัทศรีตรังที่มีนโยบายการดำเนินงานเพื่อพัฒนาความยั่งยืนองค์กรอย่างไม่มีที่สิ้นสุด รวมถึงมีความใส่ใจในคุณภาพชีวิตของพนักงานทุกคนซึ่งเป็นพลังเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญขององค์กร ตามแนวทางของกลุ่มบริษัทศรีตรัง ที่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ใช้แรงงาน และสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงานให้เกิดขึ้นจนสามารถเป็นต้นแบบให้กับสถานประกอบกิจการอื่น ๆ นำไปใช้เป็นแบบอย่างในการพัฒนาองค์กรให้ดียิ่งขึ้นต่อไป