Company News

News & Update

 

Company News

กลุ่มบริษัทศรีตรัง สืบสานประเพณี ร่วมทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2564

กลุ่มบริษัทศรีตรัง ร่วมเป็นเจ้าภาพในการทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2564 เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธ โดยมุ่งมั่นที่จะสืบสานประเพณีอันดีงามให้อยู่คู่ท้องถิ่น และเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดี รวมทั้งสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม แบ่งปันสิ่งดีๆ สู่สังคม มุ่งเน้นการอยู่ร่วมกับชุมชนด้วยความสุข โดยปัจจัยดังกล่าวจะในการนำไปใช้ในการก่อสร้างซ่อมแซมทำนุบำรุงศาสนสถาน เพื่อการใช้ประโยชน์ทางพระพุทธศาสนาต่อไป