Company News

News & Update

 

Company News

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขานราธิวาส ร่วมบริจาคโลหิตบรรเทาวิกฤตขาดโลหิตสำรอง

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564 พนักงานจิตอาสา บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขานราธิวาส เข้าร่วมบริจาคโลหิตกับหน่วยบริจาคโลหิตโรงพยายาลนราธิวาสราชนครินทร์ โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีบรรดาพนักงานในทุกแผนก มาบริจาคโลหิตในทุกกรุ๊ปเลือด ท่ามกลางมาตรการการคัดกรองและป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ซึ่งกลุ่มบริษัทศรีตรังตระหนักถึงความสำคัญของความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน บริษัทจึงจัดทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อสังคม และส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสาธารณะ เพื่อความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม