Company News

News & Update

 

Company News

STA รับรางวัลเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Award ประจำปี 2565 จากสถาบันไทยพัฒน์

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือ STA เข้ารับรางวัลเกียรติคุณ “Sustainability Disclosure Award” หรือรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนประจำปี 2565 จากสถาบันไทยพัฒน์ ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปกรุงเทพฯ สี่แยกปทุมวัน ถนนพระราม 1 จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยพิธีมอบรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนและองค์กรธุรกิจที่เป็นสมาชิกของ SDC ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงาน ซึ่งครอบคลุมทั้งการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม หรือประเด็นด้าน ESG (Environmental, Social and Governance) นอกเหนือจากข้อมูลทางการเงิน ซึ่งแสดงถึงความยั่งยืนของธุรกิจ อันจะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของกิจการ และการตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ซึ่งนอกจากจะเป็นการส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่องค์กรที่ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนต่อสาธารณะแล้ว ยังเป็นการเชิดชูองค์กรและผลักดันการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องและครอบคลุมในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม รวมถึงบรรษัทภิบาลให้เป็นไปอย่างยั่งยืน