Sustainability Acitivity

 

Governance

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จํากัด รับรางวัล อย. Quality Award 2018 เป็นปีที่ 7

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2560 คุณวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล กรรมการบริหาร บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จํากัด คุณอนันต์ พฤกษานุศักดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด และคณะผู้บริหารมารับรางวัล อย. Quality Award 2018 เป็นปีที่ 7 ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถือเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของกลุ่มบริษัทศรีตรังที่ใส่ใจเรื่องความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นสำคัญ