Sustainability Acitivity

 

Governance

กลุ่มบริษัทศรีตรังเข้ารับรางวัลสถานประกอบการสร้างเสริมวินัย ใส่ใจสุขภาพ 2562

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาสิเกา และ บริษัท สะเดา พี.เอส.รับเบอร์ จำกัด บริษัทในเครือกลุ่มบริษัทศรีตรัง รับรางวัลสถานประกอบการสร้างเสริมวินัย ใส่ใจสุขภาพ 2562 (STARS STEMS Workplace for Health Promotion Awards 2019) จำนวน 2 โล่รางวัล และรางวัลชมเชยการประกวดสร้างสรรค์คลิปวิดีโอ ในหัวข้อ “STAR STEMS กับการพัฒนาองค์กร” จำนวน 2 รางวัล โดย สมชัย กาเยาว์ หัวหน้าส่วนทรัพยากรมนุษย์ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาสิเกา และ กมลพร อึ่งสุวรรณรัตน์ หัวหน้าแผนกทรัพยากรมนุษย์ บริษัท สะเดา พี.เอส.รับเบอร์ จำกัด เป็นตัวแทนบริษัทขึ้นรับโล่รางวัลจากศาสตราจารย์ ดร.ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานคณะทำงานประสานงานการปฏิรูปและติดตามนโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และขึ้นรับประกาศนียบัตรรางวัลชมเชยจากพลเอกพหล สง่าเนตร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาการศึกษาซึ่งให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัลในงาน STAR STEMS พลเมืองดี วินัยเด่น 2019 : ดาวเดียวกัน ไปด้วยกัน สนับสนุนโดย มูลนิธิอาชีวเวชศาสตร์ไทย ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้กลุ่มบริษัทศรีตรังยังได้รับเชิญร่วมออกบูธเพื่อแสดงผลงานและให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจ และได้รับเกียรติร่วมเป็นหนึ่งในวิทยากรช่วงเสวนา โดย วิทยา ชาญณรงค์ ผู้จัดการกลุ่มพัฒนาความยั่งยืนขององค์กรบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากร เรื่องความร่วมมือในการขับเคลื่อน STAR STEMS เพื่อสร้างคนดีมีวินัย ของภาคการศึกษาและภาคสถานประกอบการ ซึ่งกลุ่มบริษัทศรีตรังถือเป็นเกียรติและนับเป็นอีกหนึ่งรางวัลแห่งความสำเร็จที่ได้รับ เป็นการตอกย้ำถึงศักยภาพและความมุ่งมั่นของบริษัทที่สามารถพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร การให้ความสำคัญสร้างโอกาสและความก้าวหน้าให้แก่พนักงาน ด้วยการใส่ใจสุขภาพ สร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม และการฝึกอบรมเพิ่มพูนศักยภาพพนักงาน จนได้พนักงานที่เป็นพลเมืองดี วินัยเด่น รู้จักหน้าที่ มีวินัย มีพลานามัยสมบูรณ์ เพิ่มพูนผลผลิต และเป็นผู้มีจิตอาสา เพื่อพัฒนาองค์กรและสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป