Sustainability Acitivity

 

Social

กลุ่มบริษัทศรีตรัง มอบตู้น้ำดื่มสำหรับใช้ภายในโรงพยาบาลสนาม

เมื่อวันนี่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาตรัง และบริษัท สตาร์ไลท์ เอ็กซ์แพรส ทรานสปอร์ต จำกัด มอบตู้น้ำดื่มแบบร้อนเย็น จำนวน 4 เครื่อง ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดตรังและอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง เพื่อนำไปใช้ภายในโรงพยาบาลสนามในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามแนวทางของกลุ่มบริษัทศรีตรังที่พร้อมช่วยเหลือสังคม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน