Sustainability Acitivity

 

Social

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขากาฬสินธุ์ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี

เมื่อวันที่ 09 เมษายน พ.ศ. 2564 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขากาฬสินธุ์ เข้ามอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านคำเม็ก อำเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี เพื่อเป็นการสนับสนุนนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งการเข้าไปมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และน้องๆ นักเรียนตามนโยบายของกลุ่มบริษัทศรีตรังที่พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีและพฤติกรรมดี เพื่อสานต่ออนาคตที่ดีของเยาชน โดยทางบริษัทมีความตั้งใจที่จะสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวนี้ไปอย่างต่อเนื่อง