คณะผู้บริหาร

เกี่ยวกับเรา

 

นายชัยเดช พฤกษานุศักดิ์

ผู้จัดการสายงานคุณภาพ

อายุ 52 ปี
ประวัติการศึกษา
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาการเงินการธนาคาร วิทยาเขตพณิชยการพระนคร
ประวัติการอบรม
 • Executive Micro MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
 • กรรมการ บจ. พฤกษายางพารา
ประวัติการทำงาน
 • 2552 - ปัจจุบัน ผู้จัดการสายงานคุณภาพ บมจ.ศรีตรัง
 • 2543 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. พฤกษายางพารา
 • 2550 - 2551 เจ้าหน้าที่ประสานงาน บมจ.ศรีตรัง
 • 2542 - 2549 ผู้จัดการโรงงาน บมจ.ศรีตรัง

นายรัฐพงศ์ ลาภาโรจน์กิจ

ผู้จัดการสายงานวิศวกรรม

อายุ 46 ปี
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา University of Southern Colorado at Pueblo, United States
ประวัติการอบรม ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
 • กรรมการ บจ. พรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียริ่ง
ประวัติการทำงาน
 • ปัจจุบัน ผู้จัดการสายงานวิศวกรรม บมจ.ศรีตรัง
 • 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. พรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียริ่ง
 • 2552 - ปัจจุบัน ผู้จัดการสายงานวิศวกรรม บจ. พรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียริ่ง
 • 2546 - 2552 ผู้จัดการโรงงานด้านเทคนิค บจ. พรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียริ่ง
 • 2544 - 2546 ผู้จัดการโรงงาน บจ. พรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียริ่ง
 • 2543 - 2544 ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน บจ. พรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียริ่ง

นายพันเลิศ หวังศุภดิลก

ผู้จัดการสายงานวิศวกรรม

อายุ 48 ปี
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาโท สาขาวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ประวัติการอบรม ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
 • กรรมการ บจ. พรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียริ่ง
ประวัติการทำงาน
 • ปัจจุบัน ผู้จัดการสายงานวิศวกรรม บมจ.ศรีตรัง
 • 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. พรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียริ่ง
 • 2552 - ปัจจุบัน ผู้จัดการโรงงานด้านเทคนิค บจ. พรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียริ่ง
 • 2560 - 2562 กรรมการ บจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย)
 • 2549 - 2552 ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน บจ. เซมเพอร์เฟล็กซ์ เอเซีย
 • 2541 - 2549 ผู้จัดการฝ่ายการผลิต บจ. เซมเพอร์เฟล็กซ์ เอเซีย

นายอุดม พฤกษานุศักดิ์

ผู้จัดการสายงานธุรกิจเกษตร

อายุ 58 ปี
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาโท สาขาเกษตรศาสตร์ (พืชไร่นา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาตรี สาขาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประวัติการอบรม ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
 • กรรมการ บจ. สตาร์เท็กซ์ รับเบอร์
 • กรรมการ บจ. ศรีตรัง รับเบอร์ แอนด์ แพลนเทชั่น
 • กรรมการ บจ. พฤกษายางพารา
 • กรรมการ บจ. พฤกษาอีสาน
ประวัติการทำงาน
 • 2556 - ปัจจุบัน ผู้จัดการสายงานธุรกิจเกษตร บมจ.ศรีตรัง
 • 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ศรีตรัง รับเบอร์ แอนด์ แพลนเทชั่น
 • 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. สตาร์เท็กซ์ รับเบอร์
 • 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. พฤกษาอีสาน
 • 2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. พฤกษายางพารา
 • 2553 - 2558 ผู้จัดการสายงานทรัพยากรมนุษย์ บมจ. ศรีตรัง
 • 2543 - 2555 ผู้จัดการสายงานทรัพยากรมนุษย์ บจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย)
 • 2541 - 2542 ผู้จัดการโรงงาน บจ. เซมเพอร์เฟล็กซ์ เอเซีย
 • 2531 - 2540 ผู้จัดการฝ่ายผลิต บจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย)

นางสาวนุชนาถ ไชยรัตน์

ผู้จัดการสายงานทรัพยากรบุคคล

อายุ 52 ปี
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่)
ประวัติการอบรม ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ไม่มี
ประวัติการทำงาน
 • 2551 - ปัจจุบัน ผู้จัดการสายงานทรัพยากรบุคคล บมจ.ศรีตรัง
 • 2558 - 2561 กรรมการ บจ. ศรีตรังโฮลดิ้งส์
 • 2543 - 2550 ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ บจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย)
X