คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการชุดย่อย

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการสรรหาของ บมจ. ศรีตรัง ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ ตำแหน่ง
นายเกรียง ยรรยงดิลก ประธานกรรมการสรรหา
นายสมัชชา โพธิ์ถาวร กรรมการสรรหา
นายกิติชัย สินเจริญกุล กรรมการสรรหา