คณะผู้บริหาร

เกี่ยวกับเรา

 

นางประไพ ศรีสุทธิพงศ์

ผู้จัดการสายงานสรรหาวัตถุดิบ

นายอาศรม อักษรนำ

ผู้จัดการสายงานการผลิต

นายชัยเดช พฤกษานุศักดิ์

ผู้จัดการสายงานควบคุมคุณภาพ

นายรัฐพงศ์ ลาภาโรจน์กิจ

ผู้จัดการสายงานวิศวกรรม

นายพันเลิศ หวังศุภดิลก

ผู้จัดการสายงานวิศวกรรม

นางสาวนุชนาถ ไชยรัตน์

ผู้จัดการสายงานทรัพยากรบุคคล

นางสาวธนวรรณ เสงี่ยมศักดิ์

ผู้จัดการสายงานพัฒนาธุรกิจและนักลงทุนสัมพันธ์