คณะผู้บริหาร

เกี่ยวกับเรา

 

นายชัยเดช พฤกษานุศักดิ์

ผู้จัดการสายงานคุณภาพ

อายุ 52 ปี
ประวัติการศึกษา
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาการเงินการธนาคาร วิทยาเขตพณิชยการพระนคร
 • Executive Micro MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการอบรม
 • ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
 • กรรมการ บจ. พฤกษายางพารา
ประวัติการทำงาน
 • 2553 - ปัจจุบัน ผู้จัดการสายงานคุณภาพ บมจ.ศรีตรัง
 • 2543 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. พฤกษายางพารา
 • 2550 - 2551 เจ้าหน้าที่ประสานงาน บมจ.ศรีตรัง
 • 2542 - 2549 ผู้จัดการโรงงาน บมจ.ศรีตรัง

นายอุดม พฤกษานุศักดิ์

ผู้จัดการสายงานธุรกิจเกษตร

อายุ 59 ปี
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาโท สาขาเกษตรศาสตร์ (พืชไร่นา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาตรี สาขาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • Executive Micro MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการอบรม
 • ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
 • กรรมการ บจ. สตาร์เท็กซ์ รับเบอร์
 • กรรมการ บจ. ศรีตรัง รับเบอร์ แอนด์ แพลนเทชั่น
 • กรรมการ บจ. พฤกษายางพารา
 • กรรมการ บจ. พฤกษาอีสาน
ประวัติการทำงาน
 • 2558 - ปัจจุบัน ผู้จัดการสายงานธุรกิจเกษตร บมจ.ศรีตรัง
 • 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ศรีตรัง รับเบอร์ แอนด์ แพลนเทชั่น
 • 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. สตาร์เท็กซ์ รับเบอร์
 • 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. พฤกษาอีสาน
 • 2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. พฤกษายางพารา
 • 2543 - 2550 ผู้จัดการสายงานทรัพยากรมนุษย์ บมจ. ศรีตรัง
 • 2543 - 2557 ผู้จัดการสายงานทรัพยากรมนุษย์ บจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย)
 • 2541 - 2542 ผู้จัดการโรงงาน บจ. เซมเพอร์เฟล็กซ์ เอเซีย
 • 2531 - 2540 ผู้จัดการฝ่ายผลิต บจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย)

นางสาวนุชนาถ ไชยรัตน์

ผู้จัดการสายงานทรัพยากรบุคคล

อายุ 53 ปี
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่)
 • Executive Micro MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการอบรม
 • ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
 • ไม่มี
ประวัติการทำงาน
 • 2553 - ปัจจุบัน ผู้จัดการสายงานทรัพยากรบุคคล บมจ.ศรีตรัง
 • 2551 - 2552 ผู้จัดการกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล บมจ.ศรีตรัง
 • 2558 - 2561 กรรมการ บจ. ศรีตรังโฮลดิ้งส์
 • 2543 - 2550 ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ บจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย)
X