รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

เกี่ยวกับเรา

 

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาปัตตานี ผ่านการประเมินตามเกณฑ์สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข ระดับประเทศ ในระดับดี (ประเภทโล่เงิน)

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) คว้ารางวัล Thailand Sustainability Investment (THSI) 2020

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) รับรางวัลองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการระดับดีเด่น

บริษัท รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จำกัด รับรางวัลองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการระดับดี

Eco Factory Social Value Award

Honor Team Award

CSR-DIW Continuous Award 2020

Best of The Best อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ประจำปี 2563

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) รับรางวัลการบริหารจัดการน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ ระดับทอง ปี 2562

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาพิษณุโลก รับรางวัลสถานประกอบการ CSR-DIW CONTINUOUS AWARD 2019

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาหาดใหญ่ ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษระดับเงิน ประจำปี พ.ศ. 2562

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) คว้ารางวัล Thailand Sustainability Investment (THIS) 2019

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) คว้ารางวัล องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการ ประจำปี 2562

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ผ่านการรับรองมาตรฐานระดับสากล FSCTM (Forest Stewardship Council™) ประเภท FSC-FM (Forest Management Certification) มาตรฐานการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ผ่านการรับรองมาตรฐานระดับสากล FSCTM (Forest Stewardship Council™) ประเภท FSC-COC (Chain-of-Custody Certification)มาตรฐานการจัดการห่วงโซ่ผลิตภัณฑ์

บริษัท หน่ำฮั่วรับเบอร์ จำกัด ผ่านการยกระดับและพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 (ระดับที่2) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาสิเกา คว้ารางวัลสถานประกบการสร้างเสริมวินัย ใส่ใจสุขภาพ 2562

บริษัท สะดา พี. เอส. รับเบอร์ จำกัด คว้ารางวัลสถานประกบการสร้างเสริมวินัย ใส่ใจสุขภาพ 2562

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จํากัด คว้ารางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด 2019 จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จํากัด คว้ารางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด 2018 จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) คว้ารางวัลสถานภาพผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ จากกรมศุลกากร

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาสิเกา ได้รับการรับรองการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานการรับรองวอเตอร์ฟุตพรินต์ จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ได้รับ (Innovatiive Organization) จากสำนักนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด รับประกาศเกียรติคุณองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ประจำปี 2561 รางวัลองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award 2018 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด รับประจำปี พ.ศ. 2561 ประเภทการบริหารงานคุณภาพ จากกระทรวงอุตสาหกรรม

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) คว้ารางวัล SET Sustainability Award 2018 ประเภท Rising Star และรางวัล Thailand Sustainability Investment (THIS) หรือรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) รับประกาศนียบัตรรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) จากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย)

กลุ่มบริษัทศรีตรัง คว้ารางวัลและรับประกาศนียบัตรใน “โครงการสร้างต้นแบบและขยายเครือข่ายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลอย่างมีประสิทธิภาพในภาคอุตสาหกรรมด้วยเครื่องมือทางสังคม“ ของสถาบันน้ำเพื่อความยั่งยืน รวมทั้งสิ้น 19 รางวัล อันได้แก่

  • รางวัลดีเด่นด้านการบริหารจัดการความร่วมมือของกลุ่มบริษัท จำนวน 1 รางวัล คือ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
  • รางวัลชนะเลิศประเภททีม จำนวน 3 รางวัล คือ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขากาฬสินธุ์ บริษัท รับเบอร์แลนด์ โปรดักส์ จำกัด สาขามุกดาหาร และสาขาบึงกาฬ
  • รางวัลชมเชยประเภททีม จำนวน 1 รางวัล คือ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาสุราษฎร์ธานี
  • รางวัลดีเด่นด้านการบริหารจัดการเครือข่ายที่เข้มแข็ง จำนวน 1 รางวัล คือ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาตรัง
  • รางวัลดีเด่นด้านความตั้งใจในการดำเนินโครงการ จำนวน 1 รางวัล คือ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขากาญจนดิษฐ์
  • ประกาศนียบัตรสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 12 รางวัล คือ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาสิเกา สาขาห้วยนาง สาขาทุ่งสง สาขาปัตตานี สาขาอุบลราชธานี สาขาพิษณุโลก สาขาสระแก้ว สาขาเลย บริษัท รับเบอร์แลนด์ โปรดักส์ จำกัด สาขาบุรีรัมย์ บริษัท หน่ำฮั่ว รับเบอร์ จำกัด บริษัท อันวาพาราวูด จำกัด และบริษัท สะเดา พี.เอส.รับเบอร์ จำกัด

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว จากกระทรวงอุตสาหกรรม

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ได้รับประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม จากกระทรวงอุตสาหกรรม

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) รับโล่โครงการยกระดับการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) คว้ารางวัลสถานประกอบการดำเนินงานสหกิจศึกษายอดเยี่ยม จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) คว้ารางวัล Thailand Sustainability Investment (THSI) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ได้รับประกาศนียบัตร AMCHAM’S CSR Excellence (ACE) Award จากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) คว้ารางวัล CSR-DIW Beginner, CSR-DIW Award and CSR-DIW Continuous Award จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) คว้ารางวัล Thailand Sustainability Investment 2016: THSI หรือ “หุ้นยั่งยืน“ จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) รับโล่ประกาศเกียรติคุณ องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ปี 2559 จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาตรัง ได้รับรางวัลสถานประกอบการต้นแบบ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลอย่างมีประสิทธิภาพ จาก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กลุ่มบริษัทศรีตรัง ได้รางวัล CSR-DIW Award 2016 and CSR-DIW Continuous Award 2016 จาก กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล CSR excellence award 2016 จาก The Yokohama Rubber Co.,Ltd.

กลุ่มบริษัทศรีตรัง รับประกาศเกียรติคุณ GOOD LABOUR PRACTICE - GLP จากกระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล SET Sustainability 2015 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล Thailand Sustainability Investment 2015 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รางวัล CSR Recognition 2014 ประเภทรางวัลสำหรับบริษัทมหาชน ที่มีความโดดเด่นด้าน CSR จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อีกทั้งศรีตรังยังได้รับประเภทRISING STAR ซึ้งบงบอกถึงความเป็นดาวรุ่งที่มีความโดดเด่น

รางวัล CSR-DIW awards และ CSR-DIW continuous Award จากการเข้าร่วมโครงการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีส่วนร่วม (Flagship Project) เป็นรางวัลสำหรับผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ในปี 2557 บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี สาขาหาดใหญ่ สาขาทุ่งสง สาขาอุดรธานี และ บจก.รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ สาขาบึงกาฬ เข้าร่วมโครงการและผ่านการรับรอง

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล CSR-DIW Award 2013 มาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม จากกระทรวงอุตสาหกรรม

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล Prime Minister’s Export Award 2012 สำหรับการเป็นผู้ส่งออกยอดเยี่ยมที่มีมูลค่าการส่งออกมากกว่า 5,000 ล้านบาท

Shi Dong Shanghai Rubber Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้รับรางวัล CRIA Rubber Trader with Integrity and Credibility Award (2012 – 2014) จาก China Rubber Industry Association

Singapore Corporate Award, Best Annual Report สำหรับบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศสิงค์โปร์ในปีแรก

Shi Dong Shanghai Rubber Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้รับรางวัล Linglong Excellent Supplier Award (2011-2012) จาก Shandong Linglong Tire Co., Ltd.

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล Excellent Supplier Award (2010-2011) จาก Double Coin Holdings Ltd.

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลผู้ประกอบการที่ใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าภายใต้ Free Trade Area (FTA) ดีเด่น

Sri Trang International Pte Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้รับรางวัล Best Supplier Award จาก Double Coin Holdings Ltd

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล Prime Minister’s Export Award 2009 สำหรับการเป็นผู้ส่งออกไทยยอดเยี่ยมที่ส่งออกสินค้าไปยังตลาดสาธารณรัฐประชาชนจีน

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลผู้ส่งออกสินค้าเกษตรดีเด่นสู่สาธารณรัฐประชาชนจีน ในงานมั่งคั่ง มั่งมี สินค้าเกษตรไทย-จีน ในความร่วมมือของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ สำนักงานมาตราฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

Sri Trang International Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้รับรางวัลที่สองในฐานะผู้ทำการซื้อขายสูงสุดจาก Singapore Commodity Exchange Limited

Sri Trang International Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้รับรางวัล Supplier Partnership and Appreciation Day จาก Goodyear Orient (Private) Company Limited

Sri Trang International Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้รับรางวัลที่หนึ่งในฐานะผู้ทำการซื้อขายสูงสุดจาก Singapore Commodity Exchange Limited

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล Best Supplier Award (2005-2009) จาก Zhejiang Future Petrochemical., Ltd.

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล Disclosure Report Award จากสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล Disclosure Report Award จากสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์