จริยธรรมทางธุรกิจ

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

 

จริยธรรมว่าด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นที่จะรับผิดชอบ และสร้างความ พึงพอใจสูงสุด ให้กับผู้ถือหุ้นโดยคำนึงการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจในด้านการลงทุนอย่างเพียงพอเป็นระบบ สม่ำเสมอ และโปร่งใสอย่างเท่าเทียมกัน

จริยธรรมว่าด้วยความสัมพันธ์กับลูกค้า

กลุ่มบริษัทศรีตรัง มีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าที่จะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นเลิศ มีความเป็นธรรมในการซื้อขายรวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืนซึ่งกันและกัน

จริยธรรมว่าด้วยความสัมพันธ์กับคู่ค้า คู่แข่งทางการค้า

กลุ่มบริษัทศรีตรัง คำนึงถึงความเสมอภาค ความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกับคู่ค้า โดยสนับสนุนให้คู่ค้าพึงปฎิบัติตามกฎหมายและกติกาต่างๆ อย่างเคร่งครัดเช่นเดียวกับกลุ่มบริษัท รวมทั้งเป็นแบบอย่างขององค์กรซึ่งมีจรรยาบรรณที่ดีในการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ยังสนับสนุนและส่งเสริมการแข่งขันที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน และต่อต้านการกระทำใดที่อาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงของอุตสาหกรรมและคู่แข่ง

จริยธรรมว่าด้วยความรับผิดชอบต่อพนักงาน

กลุ่มบริษัทศรีตรัง ถือว่าพนักงานเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จจึงมุ่งมั่นในการพัฒนาและส่งเสริมพนักงานในด้านต่างๆ และสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานส่งเสริมการทำงานเป็นทีม มอบโอกาสในการสร้างความก้าวหน้าอย่างเหมาะสมและให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมกับพนักงาน

จริยธรรมว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มบริษัทศรีตรัง ตระหนักถึงความปลอดภัยของสังคมและห่วงใยในการดูแลสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบข้าง จึงให้ความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด