คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการชุดย่อย

 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ ตำแหน่ง
นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
นายธนาธิป อุปัติศฤงค์ กรรมการบรรษัทภิบาล
นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล กรรมการบรรษัทภิบาล

โดยมีนางพัชรินทร์ อนุวงศ์วัฒนชัย เป็นเลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาล