การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

 

สาส์นจากประธานกรรมการ

ภายใต้ความเป็น “The Green Rubber Company” หรือ องค์กรแห่งยางสีเขียว เป็นผู้ประกอบธุรกิจยางพาราครบวงจร ที่ทำธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม ผลิตสินค้าคุณภาพที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยบริการที่เป็นมิตร จริงใจ เข้าถึงง่ายแล้ว เรายังคงมุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้ความสำคัญแก่คู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ

อ่านต่อ

กิจกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

อ่านต่อ

นโยบายสิ่งแวดล้อม

บริษัทในกลุ่มศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่น และพร้อมที่จะทำงานด้วยจิตสำนึกที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการนำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (EMS/ISO 14001) มาดำเนินการในองค์กร โดยมีการกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนงาน และกิจกรรมต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการติดตามทบทวนผลการดำเนินการทุกปี


อ่านต่อ