การพัฒนาความยั่งยืน

การพัฒนาความยั่งยืน

 

สารจากประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่

ในปี 2562 บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาและขยายการประกอบธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจปลายน้ำ บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการควบรวมกิจการของ บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด กับ บริษัท ไทยกอง จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 และเกิดเป็นบริษัทใหม่ คือ บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ทำให้ ณ สิ้นปี 2562 ธุรกิจการผลิตถุงมือยางของบริษัทมีกำลังการผลิตเติบโตอย่างก้าวกระโดด ด้วยกำลังการผลิตรวมที่ 27,000 ล้านชิ้นต่อปี บริษัทฯ รักษาศักยภาพในการแข่งขันด้วยการขยายกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่องโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ประกอบกับทีมงานมีความเชี่ยวชาญ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สามารถขยายฐานลูกค้ามากกว่า 130 ประเทศทั่วโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ท่ามกลางสภาพเศรษฐกิจที่ท้าทายและสภาวะแวดล้อมทางธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลง ตลอดจนปัจจัยภายนอกอื่นๆ ที่มีความผันผวนไม่แน่นอน บริษัทฯ ต้องปรับกลยุทธ์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว นอกเหนือจากการนำเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาช่วยในการดำเนินธุรกิจแล้ว บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนควบคู่กันไปด้วย ภายใต้หลักการในการคำนึงถึงผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่อุปทาน บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการติดตาม ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างยั่งยืนของกลุ่มบริษัท ไม่เพียงแต่ความทุ่มเทเพื่อปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในโรงงานให้ดีขึ้น ในขณะเดียวกันบริษัทฯ ยังคงดำเนินโครงการต่างๆ ที่จะช่วยสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนในชุมชนและสังคม สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสีย และบรรลุเป้าหมายการเป็นผู้นำธุรกิจยางพาราแบบครบวงจรรายใหญ่ของโลก ที่ดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยวิสัยทัศน์ “The Green Rubber Company” หรือ องค์กรแห่งยางสีเขียว อันหมายถึงการเป็นผู้ประกอบธุรกิจยางพาราครบวงจร ดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาล ผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนรอบข้าง ตลอดจนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม เพื่อนำไปสู่การเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน

 

ช่องทางการร้องเรียน

กลุ่มบริษัทศรีตรัง มีความมุ่งมั่นในการดำรงไว้ซึ่งการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได้ สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคาดหวังให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถรายงานถึงเหตุการณ์ที่อาจขัดต่อหลักการดังกล่าว เพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป

ติดต่อเรา

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)
 

เลขที่ 10 ซอย 10 ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 ประเทศไทย

 

+66-7434-4663 (Automatic 14 Lines)

 

+66-7434-4676, +66-7434-4677, +66-7423-7423