นโยบายการรับเรื่องร้องเรียน

การกำกับดูแลกิจการ

 

กลุ่มบริษัทศรีตรัง มีความมุ่งมั่นในการดำรงไว้ซึ่งการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได้ สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคาดหวังให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถรายงานถึงเหตุการณ์ที่อาจขัดต่อหลักการดังกล่าว เพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป

กลุ่มบริษัทศรีตรังกำหนดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เกี่ยวกับการกระทำที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม อันอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท พร้อมทั้งกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่กระทำไปโดยความสุจริต

ผู้บริหารหรือพนักงาน รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆของบริษัทสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ เมื่อพบเห็น หรือทราบ หรือมีเหตุอันควรเชื่อว่ามีการฝ่าฝืน หรือไม่ปฎิบัติตามนโยบาย ระเบียบข้อกำหนด กฎหมาย การกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ หรือกฎเกณฑ์ต่างๆของบริษัท อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายทั้งทาง ด้านทรัพย์สินและชื่อเสียงของบริษัท โดยกรณีที่พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทเป็นผู้พบเห็นหรือทราบเหตุการณ์ดังกล่าวควรสอบถามหรือปรึกษาผู้บังคับบัญชาก่อนเป็นลำดับแรก แต่หากไม่สะดวกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ที่หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องนั้นโดยตรง หรือเลขานุการบริษัท

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนที่มีเจตนาสุจริต บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับข้อร้องเรียนมีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับ รวมทั้งผู้ร้องเรียนจะได้รับความคุ้มครองที่เหมาะสม เช่น ไม่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะงาน สถานที่ ตำแหน่ง หรือขมขู่ เลิกจ้าง หรือการปฏิบัติอื่นใดที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้ร้องเรียน ก่อนดำเนินการตามนโยบายนี้จนเสร็จสมบูรณ์

การแจ้งข้อร้องเรียนสามารถติดต่อได้ตามช่องทางต่อไปนี้

 1. ช่องทางที่ 1: ส่งจดหมายทางไปรษณีย์ หรือยื่นส่งโดยตรงที่

  เลขานุการบริษัท บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์
  ห้องเลขที่1701,1707-12 ชั้น 17 เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
  เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

 2. ช่องทางที่ 2: แจ้งเรื่องร้องเรียนทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 02-207-4590
 3. ช่องทางที่ 3: ส่งจดหมายอิเลกทรอนิคส์(E-Mail) ได้ที่ E-Mail Address : [email protected]
 4. ช่องทางที่ 4: ผู้ร้องเรียนสามารถแจ้งที่หน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องนั้นได้โดยตรง

ผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน ได้แก่

 1. ผู้แจ้งร้องเรียน : ได้แก่ผู้แจ้งข้อมูลทางโทรศัพท์ ทางE-mail ทางจดหมายทั้งจากภายในและภายนอกบริษัท หรือผู้ร้องเรียนที่หน่วยงานนั้นโดยตรง
 2. ผู้ประสานงาน : เลขานุการบริษัทเป็นผู้ทำหน้าที่รับเรื่อง และเก็บข้อมูลเบื้องต้น รวมทั้งเก็บผลสรุปของการดำเนินงาน กรณีมีการแจ้งข้อร้องเรียนต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ให้ส่งสำเนาเรื่องร้องเรียนให้เลขานุการบริษัททุกครั้ง
 3. ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียน : ได้แก่ผู้บังคับบัญชาโดยตรงของผู้ที่ถูกร้องเรียน
 4. ผู้ดูแลเรื่องระเบียบวินัย : ได้แก่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 5. กรรมการผู้จัดการ (Chief Executive Officer, CEO): ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของ กลุ่มบริษัทศรีตรัง
 1. การรับข้อร้องเรียน และแจ้งกำหนดการดำเนินการแก่ผู้ร้องเรียน

  เมื่อมีการแจ้งข้อร้องเรียนผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียนต้องลงทะเบียนรับเรื่องร้องเรียนโดยระบุชื่อผู้ร้องเรียน วันที่ บุคคลและเหตุการที่ร้องเรียน และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งกำหนดวันเพื่อที่จะแจ้งความคืบหน้าให้แก่ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนทราบ ซึ่งหากมีผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทอย่างร้ายแรงให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน ส่วนกรณีอื่นๆให้ดำเนินการโดยเร็ว โดยผู้ประสานงานส่งเรื่องร้องเรียนไปยังผู้ดูแลเรื่องร้องเรียนเพื่อหาข้อเท็จจริง และดำเนินการตามอำนาจหน้าที่

 2. การตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการ

  ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียนหรือผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกร้องเรียนดำเนินการหาข้อเท็จจริง หากข้อร้องเรียนดังกล่าวเป็นจริงซึ่งส่งผลกระทบทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ให้ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียนดำเนินการให้ข้อแนะนำผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีพฤติกรรม หรือการปฏิบัติที่เหมาะสมต่อไป หากมีความผิดทางวินัยให้ประสานงานไปยังฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพื่อให้การลงโทษเป็นไปตามระเบียบบริษัท และส่งผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง การดำเนินการ หรือสั่งลงโทษ โดยผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับไปยังกรรมการผู้จัดการเพื่อทราบหรือพิจารณาสั่งการเป็นกรณีไป

  กรณีที่มีการตรวจสอบแล้วไม่พบว่าผู้ถูกร้องเรียนมีการกระทำที่เป็นความผิดตามข้อร้องเรียนให้ปิดเรื่องร้องเรียนดังกล่าวโดยให้ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียนเสนอผู้บังคับบัญชาลำดับเหนือขึ้นไป 1 ขั้น เพื่อขอปิดเรื่องร้องเรียนและส่งสำเนาเรื่องให้ผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียนทราบต่อไป

 3. การแจ้งผลดำเนินการและรายงานสรุปผลข้อร้องเรียน

  ผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียนแจ้งผลดำเนินการให้กับผู้ร้องเรียนทราบ และบันทึกรายละเอียดดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน โดยสรุปเป็นรายงานข้อร้องเรียนเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตรมาสรวมทั้งสรุปไว้ในรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

 4. การร้องเรียนโดยไม่สุจริต

  การแจ้งเรื่องร้องเรียน หรือให้ข้อมูลใดๆที่ไม่เป็นความจริง หากพิสูจน์ได้ว่าเป็นการกระทำโดยไม่สุจริต ถ้าเป็นผู้บริหารหรือพนักงานของกลุ่มบริษัทศรีตรัง บุคคลนั้นจะได้รับโทษทางวินัยตามระเบียบบริษัท แต่หากเป็นบุคคลภายนอก และการกระทำดังกล่าวทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย บริษัทอาจพิจารณาดำเนินคดีกับผู้ร้องเรียนนั้นด้วย

 5. การละเลยไม่ปฏิบัติตามนโยบาย

  ในกรณีที่ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียนละเลยหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้ ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียนจะได้รับการพิจารณาโทษทางวินัย