จรรยาบรรณ

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

 
 • มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจให้มีผลประกอบการที่ดี สามารถสร้างผลกำไรให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว
 • ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายเพื่อประโยชน์สูงสุดโดยรวม
 • บริหารจัดการโดยนำความรู้ และทักษะการบริหารมาประยุกต์ใช้อย่างเต็มความสามารถทุกกรณี รวมทั้งการตัดสินใจดำเนินการใดๆ จะกระทำด้วยความโปร่งใส ระมัดระวังและรอบคอบ
 • รายงานฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และข้อมูลที่ไม่ใช่การเงินของกลุ่มบริษัทต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม สม่ำเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง
 • ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยใช้ข้อมูลใดๆ ของกลุ่มบริษัท ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ และไม่ดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 • มุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าให้ได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดี มีคุณภาพในระดับราคาที่เหมาะสม โดยยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและจริงจัง
 • เปิดเผยข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน
 • ส่งมอบสินค้าภายในเวลาที่ตกลง ให้การรับประกันสินค้าและบริการภายใต้เงื่อนไขเวลาที่เหมาะสม
 • จัดระบบเพื่อให้ลูกค้าและประชาชนสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการ ตลอดจนจัดให้มีการสอบถามความพึงพอใจของลูกค้า และสรุปข้อมูลเพื่อนำไปวิเคราะห์ โดยดำเนินการอย่างดีที่สุดเพื่อให้ลูกค้าและประชาชนได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว
 • กำหนดเงื่อนไขการค้าที่เป็นธรรมต่อลูกค้า 
 • เก็บรักษาความลับลูกค้า ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

ความสัมพันธ์กับคู่ค้า

 • ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า
 • ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด
 • กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ จะรีบแจ้ง ให้คู่ค้าทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหา โดยใช้หลักของความสมเหตุสมผล
 • คำนึงถึงการเคารพสิทธิในการทำงานของคู่ค้าที่ปฏิบัติต่อพนักงานของตนตามหลักสิทธิมนุษยชนและไม่เลือกปฏิบัติ ตลอดจนไม่สนับสนุนการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับและแรงงานผิดกฎหมายไม่ว่าจะในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น/คำแนะนำแก่คู่ค้าทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอยู่เป็นประจำ เพื่อส่งเสริมการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน

ความสัมพันธ์กับคู่แข่งทางการค้า

 • ส่งเสริมนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม โดยจะประพฤติปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
 • ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม ไม่พยายามทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาให้ร้ายโดยปราศจากความจริง
 • ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ต่อการปฏิบัติตามเงื่อนไข สัญญา และข้อผูกพันที่ตกลงกันไว้กับเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัตถุประสงค์การใช้เงิน การชำระคืน และเรื่องอื่นใดที่ให้ไว้ต่อเจ้าหนี้โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขรวมทั้งหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • รายงานฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทแก่เจ้าหนี้อย่างครบถ้วนและถูกต้องตามความเป็นจริง
 • รายงานเจ้าหนี้ หากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญา และร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาโดยใช้หลักความสมเหตุสมผล เพื่อสร้างความมั่นคงที่แข็งแกร่ง ป้องกันมิให้บริษัทฯ อยู่ในฐานะที่ยากลำบากต่อการชำระหนี้คืนแก่เจ้าหนี้ และให้ความสำคัญต่อการบริหารสภาพคล่องทางการเงิน โดยการวางแผนชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้อย่างชัดเจน และตรงตามเวลาที่กำหนด
 • ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
 • ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงาน จากการประเมินผลการปฏิบัติงาน และจัดทำระบบ KPI (Key Performance Index) ตามที่บริษัทฯ กำหนด สอดคล้องกับสภาวะตลาดแรงงาน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ในรูปแบบของเงินเดือน เงินขยันและ/หรือ เงินโบนัส
 • ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ ตลอดจนจัดให้มีสวัสดิการที่เหมาะสมตามอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ เป็นต้น
 • การแต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน ต้องกระทำด้วยความเสมอภาค สุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสม
 • ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพ การถ่ายทอดความรู้ และความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสพนักงานอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ
 • รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค    
 • บริหารงานโดยหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่ การงานของพนักงาน
 • ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพและให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
 • มีช่องทางให้พนักงานสามารถแจ้งเรื่องที่ส่อไปในทางผิดระเบียบหรือกฎหมายได้
 • ปฏิบัติและให้ความร่วมมือหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และ กฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแล ตลอดจนข้อบังคับ และมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมถึงการดำเนินงานตามมาตรฐาน ISO 14001
 • คำนึงถึงทางเลือกในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ โดยให้มีผลกระทบต่อความเสียหายของสังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชนน้อยที่สุด
 • สนับสนุนการจัดทำโครงการและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งในด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา และอื่นๆ
 • ปลูกฝังจิตสำนึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
 • ให้ความสำคัญกับเรื่องการทำธุรกรรมกับคู่ค้าที่มีเจตจำนงเดียวกันกับกลุ่มบริษัทฯ ในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 • เป็นผู้นำในการส่งเสริมการใช้และการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ต่อชนรุ่นหลัง
 • ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนและสังคม โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชนที่ด้อยโอกาส ให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง