ธุรกิจสวนยางพารา

ธุรกิจบริษัท

 

ศรีตรังประกอบธุรกิจสวนยางพาราอย่างเป็นระบบและครบวงจร โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์สูง ปัจจุบันบริษัทมีพื้นที่สำหรับการทำสวนยางพาราขนาดใหญ่กระจายอยู่ในหลายจังหวัดของประเทศไทย ส่วนใหญ่อยู่ในเขตภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การที่บริษัทมีสวนยางพาราเป็นของตัวเองนั้น นับเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดหาวัตถุดิบและเพิ่มความสะดวกในการรวบรวมวัตถุดิบจากแหล่งพื้นที่ใกล้เคียงได้ในราคาที่เหมาะสม ซึ่งส่งผลให้กลุ่มบริษัทสามารถควบคุมต้นทุนการผลิต และมีความสามารถในการทำกำไรดีขึ้น

นอกจากนี้ ธุรกิจสวนยางยังให้ผลตอบแทนในระดับที่สูง และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการทำสวนยาง ไม้ยางพารายังสามารถขายให้กับอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ เพื่อแปรรูปเป็นของใช้และของตกแต่งภายในบ้าน และอุตสาหกรรมการผลิตไม้พาเลท เพื่อใช้ในการวางหรือบรรจุสินค้า

บริษัทพิถีพิถันในทุกขั้นตอนของการปลูกและดูแลต้นยาง ดังนี้

การเตรียมดิน

เราพิถีพิถันตังแต่ขั้นตอนแรกของการเตรียมดิน

การคัดเลือกพื้นที่ปลูก

เราให้ความสำคัญและเลือกลงทุนเป็นเจ้าของที่ดินที่ถูกต้องตามกฎหมายและปราศจากข้อผูกมัดใดๆ

เนื่องจากการประกอบธุรกิจสวนยางพารา เป็นการลงทุนระยะยาวกว่า 32 ปี แบ่งเป็น ระยะเวลาปลูก 7 ปี และช่วงเวลาที่สามารถกรีดเพื่อสร้างรายได้ 25 ปี บริษัทจึงให้ความสำคัญและเลือกลงทุนเป็นเจ้าของที่ดินที่ถูกต้องตามกฎหมายและปราศจากข้อผูกมัดใดๆ รวมถึงมีกระบวนการในการทดสอบความเหมาะสมของที่ดินของแต่ละแปลงอย่างละเอียดถี่ถ้วน ตลอดจนพิจารณาสภาพภูมิอากาศ และปริมาณน้ำฝนต่อปี เพื่อความมั่นใจว่าต้นยางจะสามารถเติบโตอย่างมีคุณภาพและสามารถให้ผลผลิตอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ

อ่านต่อ

การเลือกพันธุ์ยางพารา

ควบคุมและคัดสรรเฉพาะยางที่มีคุณภาพสูง

ด้วยบริษัทตระหนักว่าพันธุ์ยางคุณภาพดีจะส่งผลให้สามารถเปิดกรีดได้เร็วกว่าและมีผลผลิตต่อไร่ต่อปีในปริมาณที่มากกว่า ดังนั้น บริษัทจึงลงทุนทำแปลงเพาะกล้ายางเป็นของตัวเองเพื่อควบคุมและคัดสรรเฉพาะยางที่มีคุณภาพสูงไปปลูกตามที่ดินที่เหมาะสมของบริษัท การพัฒนาแปลงกล้ายางเป็นของตนเอง นอกจากจะเพิ่มความมั่นใจว่าจะบริษัทจะมีกล้ายางที่มีคุณภาพเพียงพอกับเป้าหมายที่ต้องการปลูกแต่ละปีของบริษัทแล้ว ยังช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่าย ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตน้ำยางที่มีคุณภาพสูงสำหรับป้อนสู่โรงงานผลิตยางธรรมชาติของกลุ่มบริษัทอีกด้วย

อ่านต่อ

การจัดการสวนยางพารา

นักเกษตรที่เต็มเปี่ยมไปด้วยประสบการณ์ดูแลประจำแต่ละแปลงอย่างทั่วถึง

บริษัทมีดำเนินการปลูกและดูแลสวนยางพาราอย่างเป็นระบบ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กรมวิชาการกำหนดไว้ และยังมีนักเกษตรที่เต็มเปี่ยมไปด้วยประสบการณ์ดูแลประจำแต่ละแปลงอย่างทั่วถึง เพื่อวางแผนการดูแลสวนยางให้เหมาะสมตามช่วงอายุ ตลอดจนวางแผนจัดการการใส่ปุ๋ย รดน้ำ ปรับแนวดินให้เหมาะสมกับสภาพอากาศในแต่ละฤดูกาล นอกจากนี้ บริษัทได้นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลจัดการสวนยาง อาทิ การใช้เทคโนโลยีน้ำหยดเข้ามาช่วยในพื้นที่ที่มีอากาศร้อนมาก หรือมีปริมาณน้ำฝนต่อปีไม่มาก เพื่อให้ต้นยางได้รับน้ำอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งนอกจากจะเป็นการประหยัดแรงงานคนในการรดน้ำ และยังช่วยให้ต้นยางเติบโตอย่างมีคุณภาพอีกด้วย

อ่านต่อ